گزارش کارآموزی طراحی سیستم مالی صنعتی در یک شرکت غذایی

گزارش کارآموزی طراحی سیستم مالی صنعتی در یک شرکت غذایی |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005806|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی طراحی سیستم مالی صنعتی در یک شرکت غذایی

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنايی كلي با مكان كارآموزي1-1-تاريخچه 2
2-1-نمودار سازماني 4
3-1-شرح مختصري از مكان كارآموزي 5

فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي
1-2- اصول و مباني كلي حسابها 7
2-2-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي 7
3-2- كليات توليد 8
4-2- اصول و عوامل قيمت تمام شده 10
5-2- عوامل قيمت تمام شده 11
1-5-2-مواد اوليه و بسته بندي اصلي 12
2-5-2-سربار(هزينه هاي توليد) 12
6-2-ضايعات توليدي 14
7-2-مراكز هزينه 15
1-7-2-مراكز هزينه(دواير) توليدي 15
2-7-2-مراكز هزينه (دواير) تشكيلاتي 17
8-2-اصول و مباني كلي بودجه و استانداردها 18
9-2-محاسبه قيمت تمام شده استاندارد توليدات 19
10-2-اصول و مباني كلي روشها 22

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتايج آشنايي با شركت صنايع غذايي پيچك
1-3-فعاليت مالي 24
1-1-3-دايره دريافت و پرداخت 24
2-1-3-دايره صدور اسناد و دفترداري 26
2-3-شرايط اجراي نظام حسابداري مالي (صنعتي) 26
3-3-حسابها 27
4-3-روشها 27
5-3-توضيح فرم سند حسابداري 28
6-3- تعريف عمليات مختلف مالي و انجام ثبت حسابداري و تعيين چگونگي شناسايي سود و بستن حسابها 28
7-3-تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف 30
1-7-3-نحوه كنترل داخلي 31
2-7-3-دريافتها 31
8-3-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري 32
1-8-3-موجودي مواد و كالا 32
9-3-نسبتهاي مالي 32
1-9-3-نسبتهاي نقدينگي 33
2-9-3-نسبتهاي سرمايه گذاري 33
3-9-3-نسبتهاي سودآوري 33
10-3-عملكرد مالي شركت 35
1-10-3-سود و زيان 35
2-10-3-ترازنامه 35

فصل چهارم: انتقادات و پيشنهادات
1-4-انتقادات و پيشنهادات 37

فصل پنجم: پيوست
1-5-فرم پيشرفت كارآموزي (فرم شماره 1 و2)
2-5-فرم پايان دوره كارآموزي
3-5-فرم شرح گزارش ماهانه
4-5-فرم نظرات و پيشنهادات
5-5-صورت هزينه تنخواه گردان
6-5-برگ پرداخت طي اسناد بهادار
7-5-عملكرد مالي شركت (سود و زيان، ترازنامه)
8-5-نسبتهاي مالي
9-5-نمودار مقدار واقعي فروش
10-5-فرم سند حسابداري
11-5-سر فصلهاي حسابداري