تحقیق بررسي ايمني در شركت تولید پودر ميکرونيزه سنگ هاي معدني

تحقیق بررسي ايمني در شركت تولید پودر ميکرونيزه سنگ هاي معدني |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005809|زِد اِکس|zxu
تحقیق بررسي ايمني در شركت تولید پودر ميکرونيزه سنگ هاي معدني

فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول : معرفي شرکت 2
مشخصات شرکت 2
توضيحات 3

فصل دوم : خطرات مکانيکي 4
انواع خطرات مکانيکي 4
خطرات ناشي از چرخدنده‌ها و قسمت هاي متحرک در شركت نارين پودر 9
خطرات ناشي از مخازن تحت فشاردر شرکت نارين پودر 11
آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو 12
آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ در ماشين‌هاي‌ كنكاسور، خردكن و آسياب‌ 33

فصل سوم : عوامل زيان اور فيزيکي 37
صدا 38
صدا وضعيت شرکت نارين پودر 42
ارتعاش 43
ارتعاش در شرکت نارين پودر 44
روشنايي در محيط کار 45
روشنايي در شرکت نارين پودر 50
گرما در محيط کار 50
گرما در شرکت نارين پودر 56
سرما در محيط کار 57
سرما در شرکت نارين پودر 58
خطر هاي ناشي از جريان الکتريکي در محيط کار 59
خطر هاي ناشي از جريان الکتريکي در شرکت نارين پودر 65

فصل چهارم : عوامل زيان اور شيميايي 67
گرد وغبار ناشي از سنگ کوبي ، سنگ بري و سنگ تراشي 68
گرد وغبار در شرکت نارين پودر 73

فصل پنجم : ايمني 75
آموزش ايمني 76
حادثه 85
ايمني کار در ارتفاع 89
ايمني کار در ارتفاع در شرکت نارين پودر: 92
ايمني حريق 93
خطر حريق در شركت نارين پودر 101

منابع 105